Skrivet av: Abdul Samad | februari 28, 2013

Den rika innebörden av Tawbah och Istighfar

De lärda tolkar att tawbah (ånger) innebär allt följande: (i) omedelbart upphörande av synden, (ii) fast avsikt och beslutsamhet att aldrig någonsin återvända till synden, (iii) ånger över att ha begått en synd och, (iv) om synden var mot en annan människas rättigheter så måste man även kompensera honom eller henne för den.

Dessa är kända att vara villkoren för tawbah eller ånger. Men i Allahs och Hans Sändebuds ord (frid vare över honom) har tawbah en vidare innebörd och inkluderar inte bara de ovannämnda villkoren, utan också allmänt att man tålmodigt utför alla Allahs bud. Tawbah kräver också att man ogillar och avstår från de människor som vägrar att ångra sig, att man uppmuntrar dem till att ångra sig och råder dem att inte ignorera vanan att ångra sig. Så ånger är motsatsen till att begå synder på alla sätt, och i dess almänna bemärkelse innebär det inte bara att man avsäger sig synden och ångrar sig över den.

Ordet tawbah är som ordet taqwa, på det vis att det senare ibland används i en specifik mening där det betyder ”att man omedelbart upphör att vara olydig mot Allah, eller att man utför en skyldighet.” Men den faktiska innebörden av taqwa är mer generell: ”att ta allt som Allah har gett oss, av rikedomar, barn, säkerhet och nöje och allt annat, som ett medel att skydda oss från det vi inte tycker om eller fruktar i vår resa till Allah.” För denna resa är full av fallgropar och fylld av fiender till våra själar; vårt egna lägre jag (ego) till att börja med, som uppviglar oss till ondska och ohämmade begär och snärjer oss i shaytans fällor, vars uppdrag är att hindra oss från denna resa till Allah och få oss att återvända till låghet och förintelse. Det väsentliga i tawbah är att återvända till Allah och att hålla fast vid det Han älskar och avhålla oss från det Han ogillar. Tawbah är en resa från det ogillade till det omtyckta.

Istighfar och Tawbah
Istighfar, som betyder att söka förlåtelse, finns omnämnt i koranen på två sätt: antingen ensamt eller tillsammans med tawbah (ånger). Ett exempel på när istighfar nämns ensamt (utan att tawbah omnämns) finns i Nuhs, alayhes salam, uttalande i den Ärade koranen: ”Be er Herre om förlåtelse för era synder! Han förlåter och förlåter på nytt; Han skall låta himlen sända er rikligt regn..” [71: 10-11] och i Salehs ord till sitt folk: ”Varför ber ni inte om Guds förlåtelse? Kanske får ni erfara [Hans] barmhärtighet [27:46] Allah, subhanahu wa ta’ala, säger också: ”Och be om Guds förlåtelse för era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.” [2:199] och ”Men Gud ville inte straffa dem när du ännu var mitt ibland dem, inte heller ville Gud straffa dem eftersom det fanns några [bland dem] som bad [Gud] om förlåtelse.” [8:33]

Istighfars omnämnande tillsammans med tawbah dyker upp i följande verser.: ”be er Herre om förlåtelse [för era synder] och att I ånger vända åter till Honom, Då skall Han till en tidpunkt [som Han har] fastställt låta er njuta allt det goda [som ryms i detta liv], och [i det kommande livet] skall Han, efter vars och ens förtjänst, skänka alla som gör det goda och det rätta Sin nåds gåvor.” Men om de vänder ryggen till, [säg]: ”Jag bävar för det straff som väntar er på [Räkenskapens] dag.” [11: 3] och: ”Be nu er Herre om förlåtelse för era synder, mitt folk, och vänd ångerfula åter till Honom. Då skall Han låte Sin välsignelse flöda över er och Hans skall lägga styrka till er styrka – men återgå inte till ert [förra] syndiga liv.” [11:52] ”Och till [stammen] Thamud [sändes] deras broder Salih. Han sade: ”Dyrka Gud, mitt folk! Ni har ingen gud utom Honom. Han skapade er av jord och Han lärde er att bruka denoch där fick ni bygga och bo. Be Honom om förlåtelse för era synder och vänd ångerfulla åter till Honom. Min Herre är nära och hör [människans] bön.” [11: 61]

Istighfar betyder inte bara att täcka över utan totalt borttagande av synd. Därför liknar istighfar (att söka förlåtelse) helt enkelt tawbah (ånger); nej snarare är det ånger. Att söka förlåtelse gömmer inte bara synden, så som de flesta tror, utan det tar dessutom bort synden helt, det utplånar dess effekter och förhindrar dess ondska. Allah kan dölja och täcka synden för dem som söker förlåtelse och även för dem som inte gör det, men istighfar är mer än att bara dölja.

Kärnan i istighfar (att söka förlåtelse) är att det tjänar som ett förebyggande från det onda i synden. Dess bokstavliga betydelse hör ihop med al-mighfar, ”det som räddar och täcker huvudet från obehag och skada (från sol, sand, regn etc” och täckandet är nödvändigt i denna betydelse, men inte tillräckligt, eftersom andra huvudbodnader som imamah eller qubbah inte är mighfar. Så vi drar den slutsatsen att man inte kan kalla något för mighfar så länge det inte står för mer än att täcka; det ska även bevara och skydda. Det är i denna mening istighfar skyddar oss från straffet: ”Inte heller ville Gud straffa dem eftersom det fanns några [bland dem] som bad [Gud] om förlåtelse.” [8:33] Men om någon framhärdar i sin synd och kräver förlåtelse av Allah (utan att ha uppfyllt dess villkor), så är detta självklart inte sann istighfar, och detta förhindrar inte straffet. Istighfar (att söka förlåtelse) inkluderar tawbah (ånger), och tawbah inkluderar istighfar: det ena förutsätts av det andra i sin helhet.

Denna omfattande betydelse av istighfar innefattar också betydelsen av att be om förlåtelse som ett skydd eller för att dölja: döljandet av våra mänskliga brister som är skadliga och destruktiva. Den största och mest skadliga av alla mänskliga brister är ignoransen (av ens synder) och överträdelse. Som resultat av denna ignorans och överträdelse drar fienden människan till det som fullständigt förstör henne. Det som skyddar en från dessa brister är att man blir medveten om sina fel och intresserad av att ta till sig, i sin karaktär, de gudagivna dygderna kunskap, rättvisa och rättfärdighet. Ju mer en människa ignorerar sin mänskliga upphöjdhet, som Allah skänkte henne när Han andades in i henne Sin ande (rooh), desto mer sänker han sig till den djuriska nivån, och desto mer bränsle får hennes ignorans och överträdande.

När de två orden tawbah och istighfar används tillsammans, (tawbah kommer alltid efter istighfar), så betyder det första (istighfar) att be om skydd mot ondskan och skadan av det som har inträffat, och det andra (tawbah) betyder att återvända till Allah och be om skydd från det onda man fruktar i framtiden.

Här talar vi alltså om två saker: den ena är synden som redan inträffat, och istighfar (i dess specifika mening) är att söka skydd från dess onda effekt; och den andra är att motverka upprepandet av samma synd i framtiden som vi fruktar, och tawbah är beslutsamheten att inte göra den igen. Ett fullständigt återvändande till Allah (rujoo’) inkluderar och nödvändiggör båda dessa: istighfar såväl som tawbah. När de används tillsammans är båda aspekter av detta återvändande till Allah betonade separat, men när de används var för sig innefattar det ena ordet det andra och tvärtom.

Av: Imam Ibn ul Qayyim al Jawziyyah – Madarij us-Salikin

 

Skrivet av: Abdul Samad | oktober 15, 2012

Know Allah,Fear Allah,Love Allah

Skrivet av: Abdul Samad | maj 4, 2012

Predikan av Hassan Al Basri


Habib Al Abid Rapporterar: En gång, när jag anlände till Basrah, blev jag förvånad att se att marknaderna var stängda, och gatorna tomma. Jag ropade ut, ” Åh Människor av Basrah, är detta någon slags helgdag ni har som jag inte känner till?” Någon svarade, ”Nej, men Al Hassan Al Basri är i den lokala samlingsplatsen (av Basrah) och ger en predikan till folket.” Jag skyndade mig till hans samling, när jag anlände, såg jag han sitta ner på lite hög mark.

 

Och han sade:

”Åh Människor Förbered er för avfärd, för väldigt lite tid är kvar av denna värld, förbered att flytta (till Nästa liv), för det finns inget sätt att stanna här.

Vet ni inte att ni snart kommer omringas till stället av prövningar? Vet ni inte att var och en av er kommer vara ensamma med era handlingar och att du kommer presenteras ( med dina handlingar) framför Allah på domedagen? Han har beordrat er att lyda Honom, men ni har inte lytt Honom. Han förbjöd er från att synda, men ni har inte avstått från att begå (synder). Han har (hotat) er med Helvetets eld, men ni är varken rädda eller förskräckta av den. Han har uppmuntrat er att söka Paradiset, men ni (verkar) inte vilja ha det eller längta efter det. Era vita hårstrån varnar er för en kommande död, så vad väntar ni på? Åh du vit håriga , du kan göra goda handlingar, vad har du för ursäkt. Åh du som lyder din mun och begär, som slösat sin del av nästa liv genom att ta sin fulla del av denna värld, som insisterar i att begå synder och onda handlingar – Om jag bara visste: Vad kommer din ursäkt vara framför Honom (Allah)? Vilket argument kommer du presentera framför Honom? Ni är förlorade och vilseledda, så fråga Allah, Den Alls-Mäktige, att förlåta både mig och er.”

fr. Qissas As Saliheen

Skrivet av: Abdul Samad | maj 3, 2012

Dawah Tips

salam aleykom som många kanske vet så brukade jag spela in små påminnelser på youtube kanalen islamidag,
och planen är att jag skall fortsätta med detta och använda min tid där jag inte pluggar till att spela in videos
som nyttar oss alla med Allahs vilja.
Och för mig finns det ingen bättre känsla en att få höra att påminnelsen nyttar någon. kanske någon såg det han behövde se för att göra tawbah till Allah och komma tillbaka till islam eller någon blev intresserad av islam.. Vi tackar Allah och allt got är från Allah..
Jag ber Allah ge oss Ikhlas och acceptera vår strävan och dawah till sanningen.

Nu kommer jag till det jag vill av er mina kära syskon och det är att lämna en kommentar med förslag till olika ämnen.
små påminnelser helt enkelt. är det stora ämnen kan det ta längre tid.

hjälp till och ta del av belöningen Barak Allah feekom jazzakAllah kayran

er bror i deen // Abdul Samad abo Ibrahim

Skrivet av: Abdul Samad | april 15, 2012

Råd till dem som vill studera i Egypten

 

Skrivet av: Abdul Samad | april 15, 2012

Duaa för Kunskap.

Salam aleykom.
det har varit mycket dåligt med uppdateringar men skall ändra på det inshaAllah.
Ha tålamod med mig inshaAllah här har vi en vacker bild som kommer nytta den som praktiserar den med ikhlas.

Skrivet av: Abdul Samad | mars 23, 2012

studera i kairo bloggande.

Assalamu aleykom wa bk.

Ursäkta för de få inlägg på bloggen och det skall snart komma igång igen inshaAllah.
nu har jag påbörjat en ny ide där jag spelar in små video svar på frågor om Egypten och studierna här.
ger råd och visar ställen inshaAllah och allmänt vad muslimerna vill veta och se när en person vill förbereda sig
för att studera i Egypten.
jag hoppas att alla kommer gilla iden och att det kommer nytta alla som funderar på att studera osv inshaAllah.
Lämna gärna en kommentar wa jazzakAllah kayran wa barakAllah feekom

Skrivet av: Abdul Samad | februari 27, 2012

Pärlor av visdom från as-Salafus-Salih


Mellan hopp och fruktan
Sufyaan Ibn ’Uyaynah (d.198H) sade: ”Ha hopp för den som syndar på grund av sitt begär och frukta för den som syndar på grund av stolthet. För Adam  syndade på grund av begär, och blev förlåten; och Iblis syndade på grund av stolthet och han förbannades.”.
 
Gudfruktan på nedgång
al-Hasan al-Basri (d.110H) sade, när han stötte på några människor som grälade: ”Dessa människor har tröttnat på dyrkan, talet har blivit lätt för dem, och deras gudsfruktan har minskat, och det är därför de talar.”.
 
Ilyaas Ibn Mu’aawiyah (d.122H) sade: “Det finns ingen som inte känner till sina egna fel, utan att han är korkad.”  Det sades då till honom: “Vilken är då din bristfällighet?” Han sade: “Jag pratar för mycket.” .
 
Den lärdes sköld
Imam Maalik Ibn Anas (d.179H) sade: ”Den lärdes sköld är att säga ’jag vet inte’. Det är när han glömmer detta som hans fiender slår till mot honom!”.
 
al-Haitham Ibn Jamil sade: “Jag hörde fyrtioåtta frågor ställas till Imam Maalik, han svarade på trettiotvå av dessa med, ”jag vet inte.”.
 
’Abdur-Rahmaan Ibn Mahdee (d.198H) sade: ”Vi var med Maalik Ibn Anas när en man kom sägandes, ’Åh, Abaa ’Abdullah, jag har rest i sex månader. Mitt lands folk sände mig till dig för att fråga dig om några saker.’ Imam Malik sade: ‘Fråga!’. Mannen frågade honom om några saker, och han svarade: ’jag vet inte’ – och mannen som trodde att han kommit till en man som visste allting sade: ”Vad ska jag säga till folket när jag kommer tillbaks till dem?” Han sade: ”Säg till dem att Maalik Ibn Anas inte vet.”.
 
Gynnsam kunskap eller bara tomt prat
Abdullah Ibn Mas’oud  sade: ”Ni är i en tid då det finns många lärda och få talare. Efter er kommer det att komma en tid då de lärda är få och talarna många.”.
 
Behållning i livet efter detta
’Abdur-Rahmaan Ibn Mahdee (d.198H) sade: “Tre saker är från Iman (tro): anspråkslöshet, kyskhet och att vakta sin tunga – inte hjärtat, eller ens handlingar – eftersom dessa saker ger behållning i nästa liv och förlust i detta. Medan det som än ernås i livet efter detta är större än det som förloras i detta liv.”.

tagen från muslim.se
Btw Islamidag är tillbaka inshaAllah med nya inlägg

Skrivet av: Abdul Samad | november 13, 2011

grym bild

Skrivet av: Abdul Samad | november 10, 2011

Formatera dig själv

Fick idag hem 3 böcker som jag hade beställt hem.
MashaAllah vilka värk.
1. Adorning knowledge with action ( att praktisera det man lär sig osv) av Husaayn al awaayshah
2. Enjoining good forbidding evil. av Ibn Taimiyyah
3. Disciplining the soul ( Jihad al neffs) Av Ibn Al Jawzi

vad jag har kommit fram till när man bläddrat igenom dem lite är det att dessa värk är verkligen för den som vill formatera om sig själv.
till att bli en bättre muslim och komma närmare Allah. Allt är praktiska grejer som man får installera inom sig själv.
och det är inte så mycket att läsa varje bok är på en 100 sidor bara, men mycket lärorikt.
Första boken för att verkligen förstå vikten av praktisera i islam och vikten av kunskap sedan ditt beteende och själ.

sedan köpte jag en rolig grej på neto för 25 kr en bok lampa!
grym när man vill läsa i sängen i mörkret och billig ! go buy it now!

er bror / abdul samad

Older Posts »

Kategorier